дошкільний навчальний заклад №235, м. Кривий Ріг
Навчально-виховна робота

 

Науково-методична робота 

Пріоритетні завдання ККДНЗ №235

на 2015 - 2016 н.р.:

1. Збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дітей з раннього віку:

- максимальне охоплення дітей дошкільною освітою;

- забезпечення рівних стартових можливостей для подальшого успішного шкільного навчання;

підвищення якості дошкільної освіти;

здобуття екологічної та валеологічної освіти;

- актуалізація питань безпеки життєдіяльності.

 2.Інтеграція родинного і суспільного виховання:

- особистісно-орієнтований, компетентнісний, діяльнісний підходи взаємодії навчального закладу і родини;

- урізноманітнення форм роботи з сімєю з метою цілеспрямованого навчально-виховного впливу;

- застосування в освітній роботі та роботі з батьками педагогічних інновації, сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технології;

- надання фахової психолого-педагогічної допомоги родинам у вихованні та розвитку дітей дошкільного віку в тому числі дітей із особливими потребами;

-  постійне оновлення сайту закладу, взаємодія з сімями вихованців он-лайн.

Педагогічний колектив дошкільного закладу спрямовує зусилля на вирішення наступних питань:

 - підвищення теоретичного рівня і фахової підготовки педагогів, самоосвіти; 

 - вивчення, систематизація сучасних педагогічних технологій та ефективне їх використання у роботі;

          - систематизація традиційних та нетрадиційних форм фізкультурно-       

          оздоровчої роботи;

          -удосконалення роботи щодо створення предметно-ігрового середовища    та психологічного комфорту для перебування дітей у закладі;

         - урахування вікових та індивідуальних особливостей кожної дитини в освітньо-виховній роботі; 

           - продовження пошуків нових форм роботи з батьками.

Функції методичної служби ККДНЗ

Інформаційна: вивчення та накопичення інформації про стан та результати професійної діяльності педагогів; підвищення кваліфікації педагогічного персоналу; підвищення якості педагогічного процесу; узагальнення позитивного досвіду педагогів; поповнення банку педагогічної інформації про найбільш актуальні проблеми розвитку дошкільної освіти, про новітні досягнення науки та практики; широке впровадження інформаційних технологій; встановлення контактів з різноманітними установами та організаціями для розповсюдження інформації про діяльність ДНЗ.

 Навчальна: здійснення ознайомлення педагогічного персоналу з новими освітніми програмами та технологіями; ознайомлення зі стандартами дошкільної освіти України; здійснення ознайомлення педагогічного персоналу з законодавчими, нормативними документами в галузі освіти; організація та проведення семінарів, практичних занять, консультацій, відкритих заходів з використанням активних методів.

Контрольно-діагностична: моніторинг якості педагогічного процесу; застосування методів психолого-педагогічної діагностики в процесі вивчення стану освітньо-виховного процесу; аналіз інноваційного досвіду педагогічного персоналу; узагальнення отриманих результатів.

Корекційно-прогностична (плануюча): здійснення планування перспективних та поточних заходів (річний, місячний, календарний плани).

Організаційна:організація та участь в педагогічних радах, педагогічних годинах, батьківських конференціях тощо; організація методичних об'єднань, творчих груп; організація самостійної роботи педагогів з підвищення професійного рівня; організація роботи з батьками дітей; направлення педагогів на курси підвищення кваліфікації.

Дослідницька: планування заходів на основі аналізу стану освітнього процесу та запитів педагогів з урахуванням нових тенденцій в розвитку освітніх технологій; вивчення та розповсюдження інноваційного досвіду та авторських технологій.

Комунікативна: усвідомлення особистої та соціальної значимості діяльності; реалізація гуманістичної парадигми в педагогічній діяльності; встановлення ділових контактів з учасниками педагогічного процесу, з соціальними партнерами.

Виховна: (мотиваційно-стимулююча): стимулювання творчої діяльності педагогів; виявлення потенціалу педагогів; стимулювання підвищення професійної кваліфікації; мотивування на використання особистісно-орієнтованої моделі виховання, на емпатію з дітьми, прояв любові та розуміння.

Пізнавальна: оволодіння методами самоаналізу, здійснення самоосвіти.

 

 

  Інтерактивні форми методичної роботи з педагогічними працівниками ДНЗ

 

/uploads/editor/2301/97467/sitepage_54/files/bazoviy_komponent_doshkilnoi_

 

osviti_vimagae_vid_pedagogiv_visokogo_rivnya_znan.doc

 

 

     Розумове виховання дошкільників    

 

/uploads/editor/2301/97467/sitepage_80/files/rozumove_vihovannya.doc

 

 

      Головні завдання інклюзивного навчання в ДНЗ   

 

/uploads/editor/2301/97467/sitepage_80/files

 

/golovni_zavdannya_inklyuzivnogo_navchannya_v_dnz.doc

 

 

     Семінари  

 

/uploads/editor/2301/97467/sitepage_80/files/seminar_praktikum.docx

 

 

    Моральне виховання  

 

/uploads/editor/2301/97467/sitepage_80/files/moralne_vihovann1_2.doc

 

 

 

  Інструктивно-методичні рекомендації

«Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році»

/uploads/editor/2301/97467/sitepage_80/files/instruktivno_metod.docx