дошкільний навчальний заклад №235, м. Кривий Ріг
Фінансово-господарська діяльність

 

КРИВОРІЗЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

24.10.2016                         м. Кривий Ріг                        №200

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про благодійну діяльність та благодійні організації», Постанови Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2000 року №1222 «Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків І пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування»; керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Управлінню освіти і науки виконкому Криворізької міської ради (Кріпак Т.П.) ужити заходів щодо заборони керівникам дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів особисто (або через членів педагогічного колективу) здійснювати отримання благодійних внесків від фізичних і юридичних осіб.

2. Виконкомам районних у місті рад (Солод В.М., Коритнік В.В., Беззубченко В.В., Ратінов І.Г., Шаповалов Г.А., Нєженцев С.В., Рижков Є.В.):

2.1. Здійснювати моніторинг своєчасного оприбуткування закладами освіти товарно-матеріальних запасів, що надійшли від фізичних та юридичних осіб, у тому числі на рахунки закладів, відкриті в територіальних органах Державної казначейської служби України у Дніпропетровській області.

2.2. Організувати проведення інструктивно-методичних практикумів для керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів спільно з головами батьківських комітетів (рад) з питань дотримання вимог законодавства у сфері здійснення благодійної діяльності.

3. Керівникам комунальних загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних навчальних закладів міста:

3.1. Дотримуватися вимог чинного законодавства України у сфері благодійної діяльності.

3.2. Забезпечити постійне інформування громадськості про надходження та використання благодійних внесків шляхом розміщення відповідних матеріалів на веб-сайтах навчальних закладів.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови Берлін В.М.

Міський голова                           Ю.Вілкул

 

ВИКОНКОМ КРИВОРІЗЬКО)’ МІСЬКОЇ РАДИ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІ НАУКИ

Н А К А З

3.1.10,2016                        м.Кривий Ріг              №333

Про дотримання чинного законодавства щодо отримання, використання та обліку благодійних (добровільних) внесків під юридичних та фізичних осіб

На виконання розпорядження міського голови від 24,10.2016 №200-р «Про дотримання вимог законодавства у сфері здійснення благодійної діяльності в дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах міста», відповідно до ст. 53 Конституції У країни, законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту». «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про благодійництво га благодійні організації». «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного та Цивільного кодексів України, постанови Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2000 року № 1222 (зі змінами) «Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування» та з метою дотримання навчальними закладами міста вимог законодавства щодо отримання, обліку та прозорості використання благодійних внесків, уникнення безсистемних та безконтрольних зборів коштів з: батьків.,

НАКАЗУЮ:

І.   Начальникам відділів освіти виконкомів районних у місті рад:

{C}1.1.                   Вжити необхідних заходів, щодо неухильного виконання вимог чинного законодавства стосовно отримання,, обліку га прозорості використання благодійних внесків від фізичних та юридичних осіб в закладах освіти району.

{C}1.2.                   Провести інструктивно-методичні годинні практикуми для керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів спільно з головами батьківських комітетів (рад) з питань дотримання вимог законодавства у сфері здійснення благодійної діяльності.

{C}1.3.                   Покласти персональну відповідальність на керівників навчальних закладів за дотримання норм чинного законодавства щодо збору благодійних, спонсорських внесків та прозорості їх використання.

             1.4. Включати до планів перевірки навчальних закладів з питань стану фінансово-господарської діяльності питання щодо надходження, обліку та використання благодійних внесків.

{C}2.                          Директорам загальноосвітніх навчальних закладів, завідувачам дошкільних навчальних закладів, директорам позашкільних навчальних закладів:

{C}2.1.             Забезпечити неухильне виконання чинного законодавства усіма учасниками навчально-виховного пронесу щодо отримання, використання та обліку благодійних, (добровільних) внесків під юридичних та фізичних осіб,

{C}2.2.             Не допускати незаконного збирання коштів працівниками навчальних закладів і використання їх без відповідного бухгалтерського обліку.

{C}2.3.             Обліковувати благодійні (добровільні) внески під юридичних та фізичних осіб із залученням працівників централізованої бухгалтерії відділів освіти виконкомів районних у місті рад.

{C}2.4.             Встановити дієвий контроль за отриманням, використанням та обліком благодійних внесків у навчальних закладах.

{C}2.5.            Забезпечити постійне інформування громадськості про надходження та використання благодійних внесків шляхом розміщення відповідних матеріалів на сайтах навчальних закладів та у засобах масової інформації.

{C}2.6.            Провести відповідну роз’яснювальну роботу серед педагогічної громадськості щодо заборони примусового стягнення коштів* з батьків у вигляді благодійних внесків.

{C}2.7.             Систематично, не рідше одного разу на півріччя, та щорічно до !0 червня проводити звітування про використання коштів, отриманих як благодійні внески, перед педагогічними колективами, радами та піклувальними радами навчальних закладів, батьківською громадськістю.

{C}2.8.            Про вжиті заходи інформувати управління освіти і. науки виконкому міської радило 01 січня щорічно.

3. Відповідальність за виконання наказу покласти на заступника начальника управління освіти і науки виконкому міської ради Басову Т.Л., контроль - залишаю за собою.

 

Начальник управління                                  Т. Кріпак

 

 

 

ВИКОНКОМ КРИВОРІЗЬКО)’ МІСЬКОЇ РАДИ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІ НАУКИ

Н А К А З

від 19.10.20117          м. Кривий Ріг                №346

Про прозорість та відкритість діяльності закладів освіти

Відповідно до ст.ст. 26, ЗО, 78, 79 Закону України «Про освіту» від 05.09.2017, з метою забезпечення прозорості та інформаційної відкритості діяльності закладів освіти.,

Н А КАЗУЮ:

{C}1.                          Начальникам відділів освіти виконкомів районних у місті рад,

керівникам закладів освіти комунальної власності міста, які здійснюють бухгалтерський облік самостійно забезпечити:                                                       г

1.1 Функціонування внутрішньої системи забезпечення я кості освіти.

{C}1.2.                     Умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю закладу освіти.

{C}1.3.                         Формування відкритих таї загальнодоступних ресурсів з інформацією про свою діяльність та оприлюднення такої інформації.

{C}1.4.                       Оприлюднення на власних веб-сайтах інформації щодо:

{C}1.4.1,                         Кошторисів доходів та видатків на відповідний рік, щорічно до 1 лютого;

{C}1.4.2.                        Фінансових звітів про надходження та використання всіх отриманих коштів у звітному році:

1.4.3. Інформацію про перелік товарів, робіт :і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством;

{C}1.4.4.                   Інформацію про стан виконання бюджету у розрізі статей доходів і видатків, не пізніше 1 березня року, що настає за звітним роком.

1.5. Щоквартальне оновлення інформації, зазначеної у 1.4.2, 1.4.3 цього наказу, щодо прогнозних показників запланованих коштів на бюджетний рік: по кожному навчальному закладу та фактично використані кошти.

{C}2.                          Категорично заборонити збір готівкових коштів, учасниками освітнього процесу) та працівниками закладів на території навчальних закладів.

{C}3.                          Начальникам відділів освіти виконкомів районних: у місті рад провести навчання керівників закладів освіти з питань складання бюджету закладу.

{C}4.                          Платні освітні та інші послуги надавати відповідно до вимог п. З ст. 78 Закону України «Про освіту».

{C}5.                          Покласти персональну відповідальність за вчинення протиправних дій щодо збору коштів у закладах освіти комунальної власності міста, приховування інформації про надходження та використання всіх отриманих коштів, за своєчасність та достовірність надання інформації і розміщеної, на онлайн-ресурсі на начальників відділів освіти виконкомів районних у місті рад та керівників закладів.

{C}6.                          Оприлюднити даний наказ на сайті управління освіти і науки та КЗ «Інноваційно-методичний центр» в термін до 31.10.2017 р.

{C}7.                          Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Начальник управління                                   Т. Кріпак

 

Інформація щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2019 році

 

  код економічної класифікації видатків Жовтень листопад Грудень
2111 Заробітна плата 268146,76    
2120 Нарахування на оплату праці 60372,00    
2210 Предмети,матеріали,обладнання та інвентар 938,91    
2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали 397,85    
2230 Продукти харчування 29058,96    
2240 Оплата послуг(крім комунальних) 27157,97    
2250 Видатки на відрядження 329,98    
2260 Видатки та заходи спеціального призначення      
2271 Оплата теплопостачання      
2272 Оплата водопостачання та водовідвення 4614,48    
2273 Оплата електроенергії 8910,12    
2274 Оплата природного газу      
2275 Оплата інших енергоносіїв      
2282 Окремі захоби по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку      
2700 Соціальне забезпечення      
3110 придбання обладнання,предметів довгострокового користування      
3132 капітальний ремонт інших об'єктів      
  Всього 399926,93    

 

Завідувач                    В.Доценко

Завгосп                       Л.Юрчина

 

Інформація щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2019 році за серпень та вересень

  Код економічної класифікації видатків Серпень Вересень
2111
Заробітна плата
232945,28
279355,25
2120
Нарахування на оплату праці
53222,45
63062,35
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
1001,25
914,36
2220
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
355,32
449,77
2230
Продукти харчування
31206,71
26642,30
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
18362,20
1368,97
2250
Видатки на відрядження
  952,49
2260
Видатки та заходи спеціального призначення
   
2271
Оплата теплопостачання
   
2272
Оплата водопостачання та водовідведення
5783,47
6064,89
2273
Оплата електроенергії
10027,55
9349,53
2274
Оплата природного газу
   
2275
Оплата інших енергоносіїв
-1,27
2214,56
2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
   
2700
Соціальне забезпечення
   
3110
Придбання обладнання, предметів довгострокового користування
   
3132
Капітальний ремонт інших об'єктів
   
 
Всього
352902,96
390374,47

                   

 

                                                    ІНФОРМАЦІЯ 

 

щодо фактичного використання бюджетних коштів

 

у 2019 році  за червень та  липень

 

 

Код економічної класифікації видатків

Червень

Липень

2111

Заробітна плата

320587,76

 285857,80

2120

Нарахування на оплату праці

73407,07

 67604,42

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

1243,71

 797,67

2220

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

528,23

 402,29

2230

Продукти харчування

31206,14

 27890,43

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

3135,73

 27586,95

2250

Видатки на відрядження

438,49

 506,98

2260

Видатки та заходи спеціального призначення

 

 

2271

Оплата теплопостачання

 

 

2272

Оплата водопостачання та водовідведення

8927,58

 4744,36

2273

Оплата електроенергії

9786,02

 9875,32

2274

Оплата природного газу

 

 

2275

Оплата інших енергоносіїв

844,13

 948,37

2282

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

483,30

 

2700

Соціальне забезпечення

 

 

3110

Придбання обладнання, предметів довгострокового користування

 

 

3132

Капітальний ремонт інших об'єктів

 

 

 

Всього

450588,16

 426214,59

 

Завідувач                                        В.Доценко

 

Завгосп                                           Л.Юрчина

 

 

                                 

                                                     ІНФОРМАЦІЯ 

 

щодо фактичного використання бюджетних коштів

 

у 2019 році  за квітень та  травень

 

Код економічної класифікації видатків

Квітень

Травень

2111

Заробітна плата

292809,71
363782,45

2120

Нарахування на оплату праці

65016,62
80904,40

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

1370,70
687,50

2220

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

394,80
465,15

2230

Продукти харчування

27710,62
35078,16

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

186,76
31988,54

2250

Видатки на відрядження

940,49
 

2260

Видатки та заходи спеціального призначення

 

 

2271

Оплата теплопостачання

90792,41
36654,69

2272

Оплата водопостачання та водовідведення

4544,38
4522,73

2273

Оплата електроенергії

12559,07
10299,46

2274

Оплата природного газу

 

 

2275

Оплата інших енергоносіїв

841,59
947,10

2282

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

 

 

2700

Соціальне забезпечення

 

 

3110

Придбання обладнання, предметів довгострокового користування

 

 

3132

Капітальний ремонт інших об'єктів

 

 

 

Всього

497167,15
565330,18

 

 

 

 

Завідувач                                        В.Доценко

Завгосп                                           Л.Юрчина

     

ІНФОРМАЦІЯ 

 

щодо фактичного використання бюджетних коштів

 

у 2019 році  за березень та  І квартал

 

Код економічної класифікації видатків

Березень

Разом

2111

Заробітна плата

284327,07

816657,37

2120

Нарахування на оплату праці

64219,24

185839,02

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

1726,30

3046,89

2220

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

465,70

1516,99

2230

Продукти харчування

27023,50

82921,14

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

1383,99

4083,99

2250

Видатки на відрядження

943,49

943,49

2260

Видатки та заходи спеціального призначення

 

0,00

2271

Оплата теплопостачання

100928,29

284326,22

2272

Оплата водопостачання та водовідведення

5916,80

9237,54

2273

Оплата електроенергії

11407,73

37635,04

2274

Оплата природного газу

 

0,00

2275

Оплата інших енергоносіїв

1369,16

1369,16

2282

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

 

0,00

2700

Соціальне забезпечення

 

0,00

3110

Придбання обладнання, предметів довгострокового користування

 

0,00

3132

Капітальний ремонт інших об'єктів

 

0,00

 

Всього

499711,27

1427576,85

 

 

 

 

Завідувач                                        В.Доценко

Завгосп                                           Л.Юрчина

 

 

                                                           

ІНФОРМАЦІЯ 

 

щодо фактичного використання бюджетних коштів

 

у 2019 році  за січень, лютий  

 

 

Код економічної класифікації видатків

Січень

Лютий

2111

Заробітна плата

268246,65

264083,65

2120

Нарахування на оплату праці

60061,12

61558,66

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

771,19

549,40

2220

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

573,44

477,85

2230

Продукти харчування

28059,05

27838,59

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

2600,00

100,00

2250

Видатки на відрядження

 

 

2260

Видатки та заходи спеціального призначення

 

 

2271

Оплата теплопостачання

 

183397,93

2272

Оплата водопостачання та водовідведення

 

3320,74

2273

Оплата електроенергії

 

26227,31

2274

Оплата природного газу

 

 

2275

Оплата інших енергоносіїв

 

 

2282

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

 

 

2700

Соціальне забезпечення

 

 

3110

Придбання обладнання, предметів довгострокового користування

 

 

3132

Капітальний ремонт інших об'єктів

 

 

 

Всього

360311,45

567554,13

 

 

 

Завідувач                                                   В.Доценко

 

Завгшосп                                                   Л.Юрчина

 

 

 

Перелік матеріалів,

 

які отримав КЗ « ДНЗ (ясла-садок) №235 КТ» КМР

 

у 2018 році:

 

 

За бюджетні кошти матеріальні цінності, а саме:

 

1.     миючі засоби – 9744.93 грн.

 

2.     дезінфікуючі засоби – 5874.00грн.

 

3.     каструля нержавіюча – 1827.00 грн.

 

4.     драбина універсальна – 3850.00грн.

 

5.     бактерицидний опромінював – 980.00 грн.

 

6.     дитячі іграшки – 1689.70 грн.

 

7.     лопата для прибирання снігу – 378.00 грн.

 

8.     лампи аварійки « Вихід» ( пожежна безпека) – 750.00 грн.

 

9.     фарба – 317.00 грн.

 

10. шпалери – 1470.00 грн.

 

11. постільна білизна (5 комп.) – 1200.00 грн.

 

12. медикаменти – 987.78 грн.

 

13. халати (2 шт.) – 542.00 грн.

 

За бюджетні кошти надійшло матеріальних цінностей на суму:

29 609.78 грн.

 

В закладі за рахунок бюджетних коштів було здійснено видалення аварійних дерев – 6 шт. на суму 9000.00 грн.

 

За спонсорські кошти відремонтовано музичну залу на суму:

81000.00 грн.

 

За батьківські кошти:

 

1.     група №2

 

лавка та стіл дитячий в роздягальню – 250.00 грн.

     напільне покриття – 4500.00 грн.

 

два двухмістних дитячих стола – 300.00 грн.

 

книжкова полиця – 600.00 грн.

ігрова дошка бізіборд – 250.00 грн.

 

2.     група №3

 

куточок самодіяльно-художньої діяльності – 1600.00 грн.

 

3.     група №4

килим – 4700.00 грн.

 

куточок усамітнення( дитяча лавка, стіл) – 1600.00 грн.

 

4.     група №5

 

куточок самодіяльно-художньої діяльності – 6700.00 грн.

 

куточок піскотерапії – 2788.00 грн.

 

5.     група №7

 

дитячі меблі ( перукарня, ліжко, дитячий диван та стіл) – 2880.00 грн. стіл письмовий 1100.00 грн.

 

6.     група №9

 

дитячі меблі (кухня, перукарня, дитяча лавка та стіл) 4500.00 грн.

 

підступи – 500.00 грн.

 

7.     усі вікові групи:

 

папір туалетний на суму 486.00 грн.

 

рушник паперовий на суму 3078.00 грн.

 

чистящий засіб на суму 781.00 грн.

 

серветки паперові на суму 246.00 грн.

 

засіб для миття туалету на суму 2640.00 грн.

 

мило господарське на суму 162.00 грн.

 

миючий засіб для посуду на суму 850.00 грн.

 

мішки поліетиленові для сміття на суму 80 грн..

 

За батьківські кошти придбано матеріальних цінностей на суму:

 40 591.00 грн.

 

  Загальна сума, на яку отримані матеріали цінності протягом 2018 року: 160200.78 грн.

 

Завідувач                                                                      В. Доценко

 

Юрчина Любов Сергіївна, завгосп.

 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

 

щодо фактичного використання бюджетних коштів

 

у 2018 році  ІІ півріччя

 

дошкільний заклад №235

 

Код економічної класифікації видатків

Липень

Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень Разом

2111

Заробітна плата

284136,75

    229778,65 213661,94 270538,80 265221,31 266002,39 3106271,39

2120

Нарахування на оплату праці

65898,12

     50496,41 48068,70 59578,38 60678,83 59098,33 697329,80

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

344,99

       1271,65 384,84 650,68 517,61 894,81 7239,44

2220

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

667,30

         432,60 618,00 765,71 776,18 399,60 7215,59

2230

Продукти харчування

27869,32

     26149,54 27557,27 29464,28 29857,17 28311,01 334376,22

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

       3713,06

3151,78

32607,45 277,50 50230,90 17745,23 167941,58

2250

Видатки на відрядження

 

 

 

 404,00

519,49 360,00 1283,49

2260

Видатки та заходи спеціального призначення

 

 

 

 

     

2271

Оплата теплопостачання

 

 

    72583,15 63836,44 532913,58

2272

Оплата водопостачання та водовідведення

       2345,92

2930,40

3076,27 2332,50 2646,21 2997,26 25425,63

2273

Оплата електроенергії

7542,50

        8738,85 9334,90 11688,77 14367,78 12256,25 120722,42

2274

Оплата природного газу

 

 

 

 

     

2275

Оплата інших енергоносіїв

 

 

 

 

     

2282

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

 

 

 

 

     

2700

Соціальне забезпечення

 

 

 

 

     

3110

Придбання обладнання, предметів довгострокового користування

 

 

 

 

     

3132

Капітальний ремонт інших об'єктів

 

 

 

 

     

 

Всього

392517,96

322949,88 335309,37 375700,62 497398,63 451901,32 5000719,14


Завідувач                                                                  Доценко В.М.


 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

 

щодо фактичного використання бюджетних коштів

 

у 2018 році  І півріччя

 

дошкільний заклад №235

 

Код економічної класифікації видатків

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

2111

Заробітна плата

240219,99

244473,58

263582,67

242811,47

315182,69
270661,15

2120

Нарахування на оплату праці

55478,18

55314,03

59009,35

55085,98

70051,07
58572,42

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

598,97

634,08

406,50

526,79

458,38
550,14

2220

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

690,00

520,00

690,00

482,00

618,00
556,20

2230

Продукти харчування

24011,37

25721,38

27197,60

26947,87

33303,04
27986,37

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 

10707,23

7137,04

996,02

829,00
40646,37

2250

Видатки на відрядження

 

 

 

 

   

2260

Видатки та заходи спеціального призначення

 

 

 

 

   

2271

Оплата теплопостачання

 

109304,98

133234,67

153954,34

   

2272

Оплата водопостачання та водовідведення

 

2371,83

960,15

1926,07

1945,13
1893,89

2273

Оплата електроенергії

8679,71

10641,92

9153,48

10090,26

9125,43
9102,57

2274

Оплата природного газу

 

 

 

 

   

2275

Оплата інших енергоносіїв

 

 

 

 

   

2282

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

 

 

 

 

   

2700

Соціальне забезпечення

 

 

 

 

   

3110

Придбання обладнання, предметів довгострокового користування

 

 

 

 

   

3132

Капітальний ремонт інших об'єктів

 

 

 

 

   

 

Всього

329678,22

459689,03

501371,46

492820,80

431512,74
409969,11

 

 

Завідувач  ДНЗ №235                                     Доценко В.М.

 

 

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

щодо фактичного використання бюджетних коштів

у 2017 році  ІІ півріччя

дошкільний навчальний заклад №235

 

 

Код економічної класифікації видатків

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

 Всього

2111

Заробітна плата

161763,91

179911,51

240105,76

233662,59

217308,98

 

229509,90

 

2612811,33

2120

Нарахування на оплату праці

36507,22

39785,80

59113,80

52045,23

49755,37

 

51072,21

 

590192,94

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

547,02

1050,44

341,54

535,55

1353,20

 

1184,29

14888,02

 

2220

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

 

 

 

690,00

520,00

 

690,00

 

1900,00

2230

Продукти харчування

25648,25

20373,67

24749,11

26372,93

27166,48

 

28331,33

 

313606,36

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

3583,76

708,85

16576,03

10139,11

2674,13

 

111771,18

 

152090,85

2250

Видатки на відрядження

 

 

783,99

446,00

722,99

 

1055,99

 

3878,97

2260

Видатки та заходи спеціального призначення

 

 

 

 

 

 

 00

2271

Оплата теплопостачання

 

 

 

14802,27

46581,43

 

97901,98

 

452328,32

2272

Оплата водопостачання та водовідведення

1607,15

2688,44

3312,11

2056,48

1982,79

 

2589,03

 

21765,57

2273

Оплата електроенергії

6127,36

6650,69

6584,10

7200,98

8791,74

 

9680,83

 

98716,40

2274

Оплата природного газу

 

 

 

 

 

 

 

2275

Оплата інших енергоносіїв

 

 

 

 

 

 

 

2282

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

 

 

 

 

150,00

 

223,64

 

373,64

2700

Соціальне забезпечення

 

 

 

 

 

 

 

3110

Придбання обладнання, предметів довгострокового користування

 

 

 

 

 

 

 

3132

Капітальний ремонт інших об'єктів

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

235784,67

251169,40

351566,44

347951,14

357007,11

534010,38

 

4262552,40

 

 

 

 

Завідувач  ДНЗ №235                                     Доценко В.М.

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

 

щодо фактичного використання бюджетних коштів

 

у 2017 році  І півріччя

 

дошкільний навчальний заклад №235

 

Код економічної класифікації видатків

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

2111

Заробітна плата

185875,07

196740,47

206811,27

232389,77

237268,06

291464,04

2120

Нарахування на оплату праці

42058,38

43663,72

45913,04

52611,35

53001,78

64665,04

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

300,00

1386,00

825,00

545,77

221,49

6597,72

2220

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

 

 

 

 

 

 

2230

Продукти харчування

23726,80

25337,09

30806,76

24026,92

28197,36

28869,66

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

122,86

815,70

1633,65

547,32

971,78

2546,48

2250

Видатки на відрядження

 

 

 

 

 

870,00

2260

Видатки та заходи спеціального призначення

 

 

 

 

 

 

2271

Оплата теплопостачання

81758,64

39129,19

97558,54

68852,33

5743,94

 

2272

Оплата водопостачання та водовідведення

1287,82

920,19

576,91

1623,23

1653,32

1468,10

2273

Оплата електроенергії

8113,34

12221,80

8606,41

9635,83

7429,90

7673,42

2274

Оплата природного газу

 

 

 

 

 

 

2275

Оплата інших енергоносіїв

 

 

 

 

 

 

2282

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

 

 

 

 

 

 

2700

Соціальне забезпечення

 

 

 

 

 

 

3110

Придбання обладнання, предметів довгострокового користування

 

 

 

 

 

 

3132

Капітальний ремонт інших об'єктів

 

 

 

 

 

 

 

Всього

343242,91

320214,16

392731,58

390232,52

334487,63

404154,46

 

Завідувач  ДНЗ №235                                     Доценко В.М.

 

 

 

 

 

 


1
2
3