дошкільний навчальний заклад №235, м. Кривий Ріг
Кошторис

Кошторис на 2017 рік

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від 28.01.2002 № 57 (у редакції наказа Міністерства фінансів

Начальник відділу освіти виконкому Тернівської районної-у місті ради

____________     С. Горевич

Затверджений у сумі чотири мільйони чотириста вісімдесят шість

тисяч п'ятсот сімдесят шість грн. 4486576 грн.

КОШТОРИС на 2017 рік

Комунальний комбінований дошкільний навчальний заклад № 235

(найменування міста, району, області)

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету       10    

Управління освіти і науки

 ( код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів ( код та назва І ипової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно- цільового методу)* 1011010 "Дошкільна освіта")

Найменування

Код

_____ Усьпгп на пік__

РАЗОМ

Загальний фонд

Спеціальний фонд

1

2

3

4

5

НАДХОДЖЕННЯ усього

X

4216664

269912

4486576

Надходження кошт ів із загального фонду бюджету

X

4216664

X

4216664

Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т.ч.

X

X

252912

252912

- надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

25010000

X

252912

252912

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

25010100

X

228675.00

228675

Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності

25010200

X

24167.00

24167

Плата за оренду майна бюджетних установ

25010300

X

 

0

Надходження бюджетних установ від реалізації в установленному порядку майна ( крім нерухомого майна)

25010400

X

70,00

70

- інші джерела власних надходжень бюджетних установ

25020000

X

0

0

Благодійні внески, гранти та дарунки

25020100

X

 

0

Кошти, шо отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів

25020200

X

 

0

- інші надходження, у т.ч.

 

X

 

0

- інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів)

 

X

 

0

Екологічний податок

19010000

X

 

 

- фінансування за активними операціями

600000

X

17000

17000

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

602400

X

17000

17000

фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобовязання)

 

X

 

 

-повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків ти кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)

 

X

 

0

 

X

 

 

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ -усього

X

4216664

269912

4486576

Поточні видатки

2000

4216664

252912

4469576

Оплата праці

2 ПО

2550177

0

2550177

Заробітна плата

2111

2550177

 

2550177

Гротове забезпечення військовослужбовців

2112

 

 

0

Нарахування на оплату праці

2120

561039

 

561039

Використання товарів і послуг

2200

1105448

252912

1358360

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

28274

70,00

28344

Медикамети та перевязувальні матеріали

2220

8874

 

8874

Продукти харчування

2230

371296

252842,00

624138

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

35700

 

35700

Видатки на відрядження

2250

2088

 

2088

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

 

 

0

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

659216

0

659216

Оплата теплопостачання

2271

517917

 

5.17917

Оплата водопостачання та водовідведення

2272

21426

 

21426

Оплата електроенергії

2273

119873

 

119873

Оплата природного газу

2274

 

 

0

Оплата інших енергоносіїв

2275

 

 

0

Оплата енергосервісу

2276

 

 

0

Дослідження і розробки.окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм

2280

0

0

0

Дослідження і розробки,окремі заходи розвитку по реалізації державних(регіональних) програм

2281

 

 

0

Окремі заходи по реалізації державних(регіональних)програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

0

 

0

Обслуговування боргових зобов'язань

2400

0

0

0

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань

2410

 

 

0

Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань

2420

 

 

0

Поточні трансферти

2600

0

0

0

Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

 

 

0

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

 

 

0

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

 

 

0

Соціальне забезпечення

2700

0

0

0

Виплата пенсій і допомоги

2710

 

 

0

Стипендії

2720

 

 

0

Інші виплати населенню

2730

 

 

0

Інші поточні видатки

2800

 

 

0

Капітальні видатки

3000

0

17000

17000

Придбання основного капіталу

3100

0

17000

17000

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

 

17000

17000

Капітальне будівництво (придбання)

3120

0\

0

0

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

 

 

0

Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів

3122

 

 

0

Капітальний ремонт

3130

0

0

0

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

 

 

0

Капітальний ремонт інших об'єктів

3132

 

 

0

Реконструкція та реставрація

3140

0

0

0

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

 

 

0

Реконструкція інших об'єктів

3142

 

 

0

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури

3143

 

 

0

Створення державних запасів і резервів

3150

 

 

0

Придбання землі і нематеріальних активів

3160

 

 

0

Капітальні трансферти

3200

 

 

0

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

 

 

0

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

 

 

0

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

 

 

0

Капітальні трансферти населенню

3240

 

 

0

Надання внутрішніх кредитів

4110

 

 

0

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів

4111

 

 

0

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4112

 

 

0

Наданя інших внутрішніх кредитів

4113

 

 

0

Надання зовнішніх кредитів

4210

 

 

0

Нерозподілені видатки

9000

 

 

0

 

___________                                  С.Горевич

 

* До запровадження програмно- цільового метолу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

** Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього".