дошкільний навчальний заклад №235, м. Кривий Ріг
Візитка

ВІЗИТКА

 

Комунального закладу "ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ясла-садок) №235 комбінованого типу" Криворізької міської ради

Дошкільний навчальний заклад №235 «Барвінок» комбінований, в ньому є групи загального розвитку, група для дітей з порушенням психологічного розвитку та логопедична група.

Дошкільний навчальний заклад №235 у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про мови», Положенням про дошкільний навчальний заклад, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 р. №305, Концепцією дошкільного виховання, Конвенцією прав дитини, наказами та рекомендаціями МОНУ і МОЗУ, Порядком комплектування дошкільних навчальних закладів(груп) компенсуючого типу, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.04.2006 року за № 414/12288, проектом Закону України «Про спеціальну освіту осіб з обмеженими можливостями здоров’я», власним статутом.

      

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 

визначається відповідно до вимог чинних програм виховання та навчання дітей дошкільного віку. Ми здійснюємо свою діяльність за спеціальними програмами корекційного навчання та програмою виховання дітей дошкільного віку "Українське дошкілля". Ці програми спираються на особистісно гуманістичний підхід у навчанні, корекції, вихованні та розвитку унікальної та неповторної індивідуальності кожної дитини, сприяють створенню умов для особистісного становлення і творчої самореалізації кожної дитини, формування її життєвої компетентності.

     

ДОШКІЛЬНИЙ ЗАКЛАД НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

перед батьками, суспільством і державою за:

· реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»;

· забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня та обсягу;

 · дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

      

ГОЛОВНОЮ МЕТОЮ дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового й духовного розвитку, а також формування повноцінної життєвої компетенції особистості та використання отриманих знань в реальних умовах, надання допомоги дітям у самоствердженні, подоланні неадекватних установок і стереотипів з метою набуття певних навичок соціальної поведінки.

     

СПЕЦИФІКА НАШОГО ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

полягає в тому, що він забезпечує не тільки умови для всебічного розвитку дитини, але й їх лікування, корекцію, соціальну адаптацію та інтеграцію в оточуючому середовищі.

              

РЕЖИМ РОБОТИ

Дошкільний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем протягом 10,5 годин - 8 груп  та 12 годин - 1 група. Вихідні дні: субота, неділя, святкові дні. Щоденний графік роботи дошкільного закладу: 6.30 - 18.30. Щоденний графік роботи груп дошкільного закладу: · ясельні групи з 7.00 до 17.30.; · дошкільні та спецгрупи  дітей з 7.00 до 17.30; · середня група (чергова) з 6.30 до 18.30.

Групи комплектуються за медичними та віковими показниками.

 

НАПОВНЮВАНІСТЬ ГРУП дітьми становить:

 · ясельні групи – 15 дітей;

·  група дітей з порушеннями психологічного розвитку – 10 дітей;

·  логопедична група – 12 дітей;

·  дошкільні групи загального розвитку - 20 дітей;

   

ПРИЙОМ ДІТЕЙ до дошкільного навчального закладу здійснюється завідувачем протягом календарного року відповідно до умов, визначених чинним законодавством. Прийом дітей до ДНЗ здійснюється відповідно до електронної реєстрації та фіксується в спеціальному журналі прибуття (вибуття) дітей, що ведеться керівником та педагогами кожної вікової групи.

Зарахування дітей до дошкільного закладу здійснюється на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, свідоцтва про народження дитини, анкети, картки стану здоров’я і розвитку дитини, а також рекомендацій Криворізької міської психолого-медико-педагогічна консультації, яка направляє дітей до спеціальних дошкільних навчальних закладів. Термін перебування в спецгрупах та подальше навчання дітей-випускників в дошкільному закладі №235 триває відповідно рекомендації Криворізької міської психолого-медико-педагогічної консультації.

У 2017-2018 навчальному році у дошкільному навчальному закладі 

№235 виховується 150 дітей, з них в спецгрупах - 24 дитини.

   

СКЛАД  КОЛЕКТИВУ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

У закладі працює 52 працівника, у тому числі педагогічних – 25, обслуговуючого персоналу – 25, адміністративного персоналу – 2.

Керівник дошкільного навчального закладу №235 Доценко Валентина Михайлівна. Працює на посаді завідувача з 18.02.2002 р., стаж педагогічної роботи - 36р., загальний стаж керівника – 15 років.

 

ЗАВДАННЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Згідно з законодавчими документами про освіту робота колективу дошкільного навчального закладу №235 спрямована на забезпечення психолого-педагогічного супроводу навчання і виховання дітей з вадами розвитку, що здійснюється за умови комплексної взаємодії різноманітних фахівців (вихователів, дефектологів, музичних керівників, практичного психолога, медпрацівників тощо) і батьків.

Сучасні вимоги передбачають нове ставлення до спеціальної освіти до всієї системи корекційно-педагогічного процесу в кожному закладі освіти. Пошуки новітніх форм навчання та виховання дітей з обмеженими психофізичними можливостями пов’язані з процесом оновлення змісту спеціальної освіти. Педагогічний колектив нашого дошкільного закладу визначив інноваційні підходи в системі навчально- виховної роботи; де значне місце відводиться компетентно – орієнтованому підходу, який залежить від ступеня інтелектуального недорозвитку та віку дитини.

Особистісна орієнтований підхід актуалізує проблему становлення дитячого «Я», соціалізації дитини з вадами інтелекту та зору в оточуючому середовищі, формування ціннісного ставлення до нього, себе та інших людей.

 

ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ НА 2017-2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Зважаючи на аналіз освітньої роботи у 2017-2018 навчальному році, виконуючи роботу щодо реалізації Базової програми розвитку дитини дошкільного віку "Українське дошкілля", враховуючи досягнення і перспективи розвитку, проблеми дошкільного закладу педагогічний колектив визначає такі пріоритетні завдання на 2017-2018 навчальний рік: 

 - Створювати умови для самостійної, творчої ігрової діяльності, для розвитку фізичного здоров’я дитини як важливого особистісного фактора для успішної життєдіяльності дошкільника.

- Прилучати дитину до системи цінностей, культури і традицій українського народу, виховання шанобливого ставлення до його надбань та рідної мови.

- Виробляти оптимістичну гіпотезу розвитку кожної конкретної дитини, визначати «зону її найближчого розвитку».

Педагогами закладу добираються нові адекватні педагогічні засоби виховання, розвитку та корекції дитини, розробляються та раціонально використовуються комп’ютерні технології, різноманітні наочні приладдя, роздатковий матеріал, сучасні дидактичні посібники.