дошкільний навчальний заклад №235, м. Кривий Ріг
Статут ЗДО

Затверджено:

Наказом управління

комунальної власності міста

виконкому Криворізької міської ради

№_____від «___» ___________ 2017 р.

 

 

Начальник управління

_____________Т. Растєгаєва

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ

 

комунального закладу

«Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №235 комбінованого типу» Криворізької міської ради

 

 (нова редакція)

 

 

                          Ідентифікаційний код 26139505

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Кривий Ріг

2017 рік

1.     {C}Загальні положення

 

1.1.          Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №235 комбінованого типу» Криворізької міської ради (надалі - Заклад) з групами загального розвитку, спеціальними групами для дітей з порушенням мовлення та з порушенням психологічного розвитку.  

1.2.         Заклад є юридичною особою, може мати реєстраційний та інші рахунки в органах Державної казначейської служби України, са­мостійний баланс, має печатку, штамп і бланки з назвою Закладу.

1.3.         Заклад створено рішенням Криворізької міської ради від 26.12 2001 року №788 на базі майна, прийнятого до комунальної власності міста від відкритого акціонерного товариства «Північний гірничо-збагачувальний комбінат». Заклад зареєстровано виконкомом Криворізької міської ради 02.04.2002 (реєстраційний номер 04052169Ю0060271).

1.4.         Засновником Закладу та власником його майна є територіальна громада міс­та Кривого Рогу в особі Криворізької міської ради (надалі - Власник).

1.5.         Заклад підконтрольний Власнику, підпорядкований та підзвітний уповноваженим органам управління: відділу освіти виконкому Тернівської районної  у місті ради (безпосередньо) та управлінню освіти і науки виконкому Криворізької міської ради, у межах наданих повноважень.

1.6.         Заклад здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України: Законів Укра­їни «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Положення про психологічну службу системи освіти України», затвердженого наказом Міносвіти України від 03.05.1999 №127 (зі змінами), «Положення про дошкільний навчальний заклад», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 №305 (зі змінами), Цивільного та Господар­ського кодексів України, даного Статуту та локальних нормативних актів.

1.7.         Заклад зареєстровано в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.

1.8.         Заклад здійснює військовий облік та бронювання військовозобов’язаних.

1.9.         Заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою згідно з чинним законодавством України за реалізацію головних завдань, забезпе­чення рівня дошкільної освіти і виховання в обсязі державних вимог, вико­нує норми і вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, відповідає за раціональне використання і відтворення природних ресурсів, за забезпечення екологічної безпеки та дотримання договірних зобов’язань і фінансової дисциплінjю.

1.10.    Заклад визначає на договірній основі господарські, фінансові та інші взаємо­відносини з Власником або уповноваженим ним органом.

1.11.     Цей Статут розроблено відповідно до чинного законодавства України: Законів Укра­їни «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Положення про психологічну службу системи освіти України», затвердженого наказом Міносвіти України від 03.05.1999 №127 (зі змінами), «Положення про дошкільний навчальний заклад», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 №305 (зі змінами), Цивільного та Господар­ського кодексів України, даного Статуту та локальних нормативних актів.

1.12.     З моменту реєстрації цього Статуту втрачає чинність Статут, зареєстрований 16.05.2011.

1.13.     Заклад є правонаступником Комунального комбінованого дошкільного навчального закладу №235, зареєстрованого 02.04.2002.

1.14.     Повна назва Закладу: комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №235 комбінованого типу» Криворізької міської ради. Скорочена назва закладу – КЗ «ДНЗ (ясла-садок) №235 КТ» КМР.

1.15.     Місцезнаходження Закладу: 50089, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Маршака, будинок 25А.

 

2.    Мета та предмет діяльності

 

2.1. Головною метою та предметом діяльності Закладу є забезпечення реалізації права дитини на здобуття дошкільної освіти. Надання кваліфікованої допомоги дітям з порушенням мовлення та с порушенням психологічного розвитку в умовах дошкільного навчального закладу шляхом організації навчально-виховного процесу в комплексі з корекційно-розвивальною роботою.

2.2.         Головним завданням Закладу є: реалізація державної політики в сфері дошкільної осві­ти; сприяння збереженню та зміцненню здоров’я; розумовому, психологіч­ному і фізичному розвитку дітей; формування особистості, розвиток її твор­чих здібностей і інтересів; забезпечення виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, соціальної адаптації та готовності продовжувати осві­ту; здійснення соціально-педагогічного патронату сімей.

 

3.       Комплектування Закладу 

 

3.1.Порядок комплектування груп Закладу здійснюється відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад та Порядку комплектування  дошкільного навчального закладу компенсуючого типу.

3.2.Для зарахування дитини до Закладу необхідно подати: ви­тяг з історії розвитку дитини, заяву батьків або осіб, що їх замінюють, свідоцтво про народження дитини, довідку про склад сім’ї – для багатодітних сімей, на­правлення комунального закладу "Криворізька міська медико-психолого-педагогічна консультація" - для зарахування дітей в спеціальні групи.

3.3.Заклад розраховано на групи для дітей раннього та дошкільного віку, які комплекту­ються за віковими, різновіковими ознаками та станом здоров’я дітей.

3.4.Планова наповнюваність груп згідно з діючими нормативами становить:

-             в  групах раннього віку – 15 дітей;

-             в одновікових дошкільних групах – 20 дітей;

-             у різновікових  групах загального розвитку – 15 дітей;

-             у різновікових  групах для дітей з порушеннями мови – 10-15 осіб;

-             у різновікових  для дітей з затримкою психічного розвитку – 10-15 осіб;

-             у оздоровчий період – 15 дітей.

3.5.За дитиною зберігається місце в Закладі у випадку її хвороби, карантину, на час санаторного лікування, відпусток батьків або осіб, які їх замінюють а також у літній період (75 днів), не­залежно від періоду і тривалості відпустки батьків.

3.6.Із врахуванням місцевих умов, Власник або уповноважений ним орган може вносити зміни у встановлений порядок зберігання за дитиною місця у Закла­ді.

3.7.Відрахування дітей із Закладу може здійснюватися на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її  подальшого перебування в Закладі; за бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють; коли дитина не відвідує Заклад без поважних причин більше двох місяців підряд; у разі невнесення плати за утримання дитини після встановленого терміну.

3.8.Батьків повідомляють письмово про відрахування дитини не менше як за 10 календарних днів.

4.       Режим роботи Закладу

 

4.1.Режим роботи Закладу встановлюється Власником, враховуючи потре­би батьків:

-             групи з режимом роботи 10,5 годин – 700 – 1730

-             групи з режимом роботи 12 годин – 630 – 1830 (чергова)

4.2.Заклад працює на п’ятиденному робочому тижні. Вихідні дні: субота, неділя, святкові.

4.3.Щоденний режим роботи Закладу з 630 – 1830 .

 

5.       Організація харчування і медичного обслуговування Закладу

 

5.1.Харчування дітей у Закладі та його кратність залежить від режиму роботи Закладу та тривалості перебування в ньому дітей. Харчування дітей організовується відповідно до встановле­них державних норм та виділених на ці цілі коштів.

5.2.Власник або уповноважений ним орган здійснює фінансування витрат на утримання Закладу, харчування його вихованців.

5.3.Контроль за організацією та якістю харчування, санітарним станом харчоб­локу, правильністю зберігання, дотримання термінів реалізації продуктів по­кладається на медичних працівників та керівника Закладу.

5.4.Медичне обслуговування дітей Закладу здійснюється штатним медичним персоналом та закріпленими медпрацівниками комунального закладу  «Центр первинної медичної допомоги №1». Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи: контроль за станом здоров’я; фізичним розвитком дітей; організацією їх фізичного вихо­вання, загартування; дотримання санітарно-гігієнічних норм режиму та якос­ті харчування.

 

6.       Організація навчально-виховного процесу

 

6.1.Зміст навчально-виховного процесу в Закладі визначається Базовим компонентом дошкільної освіти та здійснюється за програмами навчання і виховання дітей дошкільного віку, затвердженими або рекомендованими Міністерством освіти і науки України.

6.2.Заклад забезпечує право громадян на отримання дошкільної освіти державною мовою і мовами меншин відповідно до вимог Закону України «Про засади державної мовної політики».

6.3.Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є річний план, що  затверджується керівником,  схвалюється педагогічною радою Закладу та погоджується  відділом освіти виконкому Тернівської районної у місті ради.

 

7.       Учасники навчально-виховного процесу

 

7.1.Учасниками навчально-виховного процесу Закладу є:

-  діти дошкільного віку;

-  педагогічні, медичні працівники;

-  помічники вихователів; навчально-допоміжний персонал;

-  батьки або особи, які їх замінюють;

- фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти, за наявністю ліцензії.

7.2.Формами морального та матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу є : подяки, грамоти, премії та надбавки до заробітної плати в межах, передбачених чинним законодавством України та фондом оплати праці.

7.3.Права та обов’язки батьків або осіб, які їх замінюють.

Батьки або особи, які їх замінюють, мають право:

-  обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування Закладу;

- брати участь у поліпшенні навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази Закладу;

-  захищати законні інтереси своїх дітей  у відповідних державних органах і суді.

Батьки або особи, які їх замінюють, зобов'язані (зобов'язання визначені ст.36 Закону України «Про дошкільну освіту»): своєчасно вносити плату за утримання дитини у Закладі в установленому порядку; своєчасно сповіщати Заклад про можливість відсутності або хвороби дитини.

7.4.На посади педагогічних працівників Закладу призначаються  особи з високими моральними якостями, які мають відповідну вищу педагогічну освіту, у певних випадках – професійну практичну підготовку, фізичний стан яких дає змогу виконувати покладені на них функції.

7.5.Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників, інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України «Про дошкільну освіту» та іншими законодавчими актами.

7.6. Педагогічні працівники мають право на:

-  вільний вибір, розробку та застосування педагогічно доцільних форм, методів і  засобів  виховання та навчання дітей;

- підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, семінарах, нарадах тощо;

- внесення пропозицій щодо поліпшення роботи Закладу.

Педагогічні працівники зобов'язані:

- дотримуватися Статуту Закладу, посадової інструкції, правил внутрішнього трудового розпорядку, умов контракту чи трудового договору;

- співпрацювати з сім'ями вихованців Закладу з питань виховання дітей;

- дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини  та її батьків;

- забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства.

7.7.Працівники Закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров'я кожної дитини згідно з чинним законодавством України.

8. Управління Закладом

 

 

8.1.Управління Закладом здійснюється на основі поєднання прав Власника щодо господарського використання свого майна та участі в управлінні трудового колективу. Безпосереднє керівництво роботою Закладу здійснює його керівник, який призначається (на контрактній основі) і звільняється наказом управління освіти і науки виконкому Криворізької міської  ради згідно з чинним законодавством України, відповідно до діючого у місті Порядку. Умови оплати праці та матеріального забезпечення керівника Закладу обумовлені в контракті. Керівник Закладу у своїй діяльності підконтрольний Власнику, підзвітний уповноваженому органу управління.

8.2.Керівник Закладу:

-   здійснює керівництво та контроль за діяльністю Закладу;

- діє від імені Закладу, представляє його в усіх державних органах, на підприємствах, в установах і громадських організаціях;

-  відкриває рахунки в органах Державної казначейської служби України;

-  у межах своєї компетенції видає накази, вказівки, доручення, обов'язкові для виконання працівниками Закладу;

- організовує додаткові послуги, спрямовані на поліпшення догляду, оздоровлення, виховання і навчання дітей;

-  готує в межах доведеного фонду заробітної плати та подає на затвердження до органу управління штатний розпис закладу;

- приймає на роботу та звільняє працівників Закладу з дотриманням чинного законодавства України;

- забезпечує виконання санітарно-гігієнічних, протипожежних та інших вимог щодо охорони життя та здоров'я дітей;

- створює сприятливі умови для здійснення навчально-виховного процесу у Закладі;

-  забезпечує необхідні умови і призначає відповідальних осіб з охорони праці;

- з питань цивільного захисту діє відповідно до Кодексу цивільного захисту  України та рішень виконкому міської ради, організовує мобілізаційні заходи.

8.3. Органом громадського самоврядування в Закладі є загальні збори членів трудового колективу та батьків. Кількість учасників загальних зборів від працівників Закладу – 70%, від батьків і представників громадськості – 30%. Термін повноважень загальних зборів приймається більшістю голосів від загальної кількості присутніх. Збори скликаються не менше одного разу на рік.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ:

- обирають раду Закладу, її членів і голову, встановлюють строк їх повноважень;

-  заслуховують звіт керівника  з питань статутної діяльності Закладу, дають їх оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

-  затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку Закладу.

8.4. У період між загальними зборами вищим колегіальним органом є рада Закладу. Кількість засідань ради визначається за потребою. Засідання ради є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів (працівники Закладу, педагоги, спонсори, батьки, представники громадських організацій та інші).

 

РАДА ЗАКЛАДУ:

- організовує виконання рішень загальних зборів;

- підтримує громадські ініціативи роботи Закладу і окремих груп щодо удосконалення розвитку, навчання і виховання дітей;

- розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази Закладу,   поповнення й використання бюджету Закладу.

8.5. У Закладі створюється постійно діючий колегіальний орган управління - педагогічна рада. До складу педагогічної ради входять усі педагогічні і медичні працівники Закладу, голови батьківських комітетів, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти за наявності ліцензії. Головою педагогічної ради є керівник Закладу. Педагогічна рада обирає зі свого складу секретаря на навчальний рік.

ПЕДАГОГІЧНА РАДА:

- розглядає питання удосконалення організації навчально-виховного процесу в Закладі;

- організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних та медичних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;

- приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних та медичних працівників.

Робота педагогічної ради планується довільно, відповідно до потреб Закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається за потребою і, як правило, становить не менше чотирьох на рік. Для організації обміну досвідом навчально-виховної роботи проводяться дні відкритих дверей.

 

9.  Майно Закладу

 

9.1.Майно Закладу є власністю територіальної громади міста Кривого Рогу й закріплюється за ним на праві оперативного управління з обмеженням правомочності розпорядження щодо окремих видів майна за згодою Власника або уповноваженого ним органу. Право оперативного управління оформлюється відповідним договором між уповноваженим органом управління та Закладом. Заклад відповідає перед Власником за збереження та ефективне використання закріпленого за ним комунального майна.

9.2.Майно Закладу складається з основних фондів та обігових коштів, а також інших матеріальних цінностей, вартість яких відображається на самостійному балансі Закладу.

9.3.Заклад має право передавати, обмінювати, списувати, продавати, здавати в оренду та під заставу основні засоби за попередньою згодою з Власником або уповноваженим органом управління відповідно до чинного законодавства України.

9.4.Благодійні внески та матеріальні цінності, передані Закладу безкоштовно іншими підприємствами, організаціями, установами та фізичними особами зараховуються на самостійний баланс Закладу і є комунальною власністю міста.

9.5.Відповідно до чинного законодавства України Заклад користується землею, несе відповідальність за дотриманням вимог та норм охорони, раціонального використання і відновлення природних ресурсів.

10. Фінансово-господарська діяльність

 

10.1.Фінансово-господарська діяльність Закладу здійснюється за рахунок бюджетних, залучених та власних коштів.

10.2.Джерелами фінансування  Закладу є кошти:

{C}-            Власника;

{C}-            відповідних бюджетів визначених нормативами фінансування;

{C}-            батьків, або осіб, які їх замінюють;

{C}-            добровільні пожертвування організацій, підприємств і громадян, не заборонені чинним законодавством України.

10.3. Доходи (прибутки) Закладу використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізації мети, цілей, завдань та напрямів діяльності, визначених установчими документами.

10.4.Закладу забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини між Власником, уповноваженими органами управління, працівниками (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членами органів управління та інших, повязаних з ними особами.

10.5.Заклад самостійно визначає потребу в матеріальних ресурсах, продуктах харчування та одержує у централізованому порядку, виходячи із існуючих нормативів.

 

11. Права і обов’язки Закладу

 

11.1.Заклад має право:

{C}-             у межах кошторису доходів та видатків розпоряджатися доходами від господарської діяльності у випадках, передбачених чинним законодавством України;

{C}-             орендувати необхідне йому майно згідно з чинним законодавством України, відповідно до діючого у місті Порядку;

{C}-             укладати будь-які договори усіх видів, крім прямо заборонених чинним законодавством України із будь-якими контрагентами;

{C}-             використовувати власні кошти на заходи, що сприяють поліпшенню матеріальних умов роботи Закладу, в установленому порядку;

11.2.Обов’язки Закладу:

{C}-             складати статистичні звіти згідно з чинним законодавством України;

{C}-             здійснювати капітальний ремонт основних фондів, забезпечувати введення в дію придбаних основних засобів;

{C}-             забезпечувати дотримання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування, вдосконалювати норми і методи управління та господарювання.

11.3.Заклад здійснює оперативний облік своєї діяльності, веде бухгалтерську і статистичну звітність самостійно або на договірних умовах з централізованою бухгалтерією в установленому порядку.

11.4.Заклад в установленому порядку подає уповноваженому органу управління звіт про результати своєї діяльності.

11.5.Ревізія та перевірки діяльності Закладу іншими контролюючими органами, у тому числі органами Власника, здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

11.6.Заклад організовує архівне зберігання документів, для чого керівник Закладу призначає відповідальну особу. Заклад складає угоду з органами державного архіву на предмет архівного обслуговування.

                                   

                                   

12. Контроль за діяльністю Закладу

 

12.1. Заклад підпорядкований та підзвітний уповноваженим органам управління.

12.2.Основною формою державного контролю за діяльністю Закладу є атестація, що проводиться, як правило, один раз на 10 років у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

12.3.Контроль за дотриманням Закладом державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу виховання здійснюється Власником або уповноваженими органами управління.

12.4.Зміст, форми, періодичність контролю, не пов'язаного з  навчально-виховним процесом, передбачається цим Статутом та відповідними законодавчими актами України.

 

 

13. Охорона праці в Закладі

 

13.1. Заклад реалізує конституційні права учасників навчально-виховного процесу на охорону їх життя і здоров'я у процесі трудової діяльності; на належні, безпечні і здорові умови праці й навчання; регулює за участю відповідних органів місцевого самоврядування відносини між роботодавцем і працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і встановлює єдиний порядок функціонування системи управління охороною праці. Організація з охорони праці в закладі покладається на керівника Закладу.

13.2.Заклад у своїй діяльності керується чинним законодавством, нормативно-правовими актами з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

13.3.Керівник Закладу в межах наданих повноважень забезпечує:

-        належні умови праці, навчання, охорони життя і здоров'я, відпочинку учасників навчально-виховного процесу;

-        соціальний захист учасників навчально-виховного процесу;

-        дотримання норм тривалості робочого часу й часу відпочинку для працівників, встановлених чинним законодавством;

-        установлення тривалості денної роботи (зміни) відповідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку та графіками роботи, затвердженими адміністрацією згідно з чинним законодавством;

-        надання первинної медичної допомоги учасникам навчально-виховного процесу;

-        організацію навчання і перевірки знань з безпеки життєдіяльності (охорона праці, пожежна безпека, цивільний захист тощо) відповідне до вимог чинного законодавства;

-        проведення атестації робочих місць за умовами праці з подальшим розробленням та реалізацією організаційних й технічних заходів щодо поліпшення умов праці працівників, а також визначенням їх права ш надання пільг і компенсацій за роботу зі шкідливими умовами праці.

13.4.Працівники Закладу:

-        виконують комплексні заходи щодо забезпечення встановлений нормативів безпеки, гігієни праці й виробничого середовища підвищення існуючого рівня охорони праці, попередження випадків виробничого травматизму;

-        проходять періодичні медичні огляди;

-        проходять навчання і перевірку знань з безпеки життєдіяльною (охорона праці, пожежна безпека, цивільний захист тощо) відповідно до вимог чинного законодавства.

 

14. Припинення діяльності Закладу     

 

14.1.Припинення діяльності Закладу здійснюється шляхом його ліквідації або реорганізації ( злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) за рішенням Власника або суду, згідно з чинним законодавством України і передбачає передачу актів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету.

14.2.Заклад ліквідується:

{C}-            за рішенням Власника;

{C}-            на підставі рішення господарського суду за поданням до органів, що контролюють його діяльність, у разі систематичного або грубого порушення ним законодавства України;

{C}-            за рішенням суду про визнання не дійсною державної реєстрації через допущені при її створенні порушення, які не можна усунути;

{C}-            з інших підстав, передбачених законом.

14.3.При реорганізації і ліквідації Закладу працівникам, що звільнюються, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

14.4.Власник, суд або орган, що прийняв рішення про припинення діяльності Закладу, призначають за погодженням з органом, який здійснює державну реєстрацію, комісією з припинення діяльності Закладу (ліквідаційну комісію, ліквідатора тощо) та встановлюють порядок і строки припинення діяльності Закладу у відповідності до Господарського та Цивільного кодексів України. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами Закладу. Комісія виступає у суді від імені Закладу. Власник, суд або орган, що прийняв рішення про припинення діяльності Закладу, зобов’язані негайно письмово повідомити про це орган, що здійснює державну реєстрацію, який вносить до Єдиного державного реєстру відомості про те, що Заклад перебуває у процесі припинення.

14.5.Ліквідаційна комісія або інший орган, що проводить ліквідацію Закладу розміщує в офіційному друкованому виданні повідомлення про його ліквідацію та про порядок і строки заявки кредиторами претензій, а явних (відомих) кредиторів повідомляє персонально у письмовій формі у встановлені законодавством строки. Цей строк не може становити менше двох місяців з дня публікації повідомлення про припинення діяльності Закладу. Одночасно ліквідаційна комісія вживає необхідні дії щодо стягнення дебіторської заборгованості Закладу та виявленні вимог кредиторів, з письмовим повідомленням кожного з них про ліквідацію Закладу. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Закладу і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його Власнику або органу, що призначив ліквідаційну комісію для затвердження. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені у встановленому законодавством порядку.

14.6.Претензії кредиторів Закладу задовольняються з майна цього Закладу. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначається відповідно до чинного законодавства України.

Претензії, що не задоволені через відсутність майна Закладу, претензії не визнані ліквідаційною комісією, якщо їх заявники у місячний строк після одержання повідомлення про повне або часткове відхилення претензії не звернуться до суду з відповідним позовом, вважаються погашеними.

Майно, що залишилося після задоволення претензії кредиторів, розподіляється між іншими комунальними закладами в порядку і на умовах передбачених законодавством.

14.7.Заклад є таким, що припинив свою діяльність, з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

 

 

 

 

 

Погоджено:                                                        Ухвалено на загальних зборах                        

Заступник міського голови              трудового колективу ККДНЗ №235 _____________В. Бєрлін                                   (Протокол №1 від 04.04.2017р. )

 

 

 

 

 

 

 

Начальник управління

освіти і науки виконкому

Криворізької міської ради

_____________Т. Кріпак